Herkesin yaşadığı dünyada güvenli ve sürdürülebilir mal ve hizmet erişimi olmalıdır
Amacımız; dünyada ve ülkemizde tüketicinin güvenli, adil ve dürüst bir pazarda yaşamasına destek
vermekir.
Bunun için;

Ticari ve siyasi çıkar gütmeden, bağımsız ve kamu ve piyasaya mal ve hizmet üreten kesime doğru mesajlarla kamu yararına çalışmaktayız.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ- GÜVENLİ ÜRÜN

Piyasaya sunulacak her ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan, bitki yaşamı ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlaması gerekmektedir.

Güvenli ürün, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve yukarıda bahsedilen temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan üründür.

KİM DÜZENLİYOR ?

 • Üretici
 • Üretici üst kuruluşları
 • Özel düzenleyiciler
 • Kamu düzenlemesi
 • Hükümet (politikacılar)
 • Düzenleyici kurumlar (teknokratlar, uzmanlar)

DÜZENLEMELER

 • Zorunlu düzenleme
  – Yasalar, yönetmelikler, idari hükümler
 • Gönüllü düzenleme
  – Standartlar
 • Karışık düzenleme
  – Gönüllü standartlarla desteklenen zorunlu yasalar

KONTROL NASIL ?

 • Pazar öncesi kontrol
  – Güvenlik gereksinimlerinin uygulanması
  – Ürünü pazarlamak için onay
 • Pazar sonrası kontrol
  – Ürün piyasaya sürüldükten sonra uygunluk
  değerlendirmesi

GÜVENLİ ÜRÜN KAVRAMI

 • Bileşimi, ambalajı, montaj talimatları kurulum ve bakım dahil olmak üzere ürünün özellikleri
 • Diğer ürünlerle kullanımının makul şekilde öngörülebilir olduğu etki
 • Ürünün tanıtımı, etiketleme, kullanımı ve her tarafı ile ilgili her türlü uyarı ve talimatlar ve ürünle ilgili diğer herhangi bir bilgi
 • Özellikle çocuklar ve yaşlılar olmak üzere, ürünü kullanırken risk altındaki tükeIcilerin kategorileri

DURUM

 • Consumer International’ın 100 ülkede yapmış olduğu çalışmada ürün güvenliği çalışmaları konusunda tüketici tatmininin düşük olduğu görülmüştür.
 • Sadece % 13’ü ulusal ürün güvenliği yasalarını başarılı bulmuşlardır.

Ürün güvenliği her ülkede problem!

 • Yeni teknoloji yeni problem
 • E.ticaret
 • Küresel tedarik zinciri

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI

1.Tüketiciye ulaşmadan bütün ürünlerin güvenliğini geliştirme gerekliliği.

 • Mevzuatın geliştirilmesi
 • Dijital teknolojiye uyumu
 • Uygulamada uygulanabilir olması
  Risk! piyasa koşullarının ve geleneksel anlayışın
  devreye girmesi?
  Risk! Mevcut ürün güvenliği mevzua>nın ithal ürünler
  ve ikinci el ürünler için önemli boşluklar oluşturması

2.Güvensiz ürünleri tanımlayacak daha etkili sistemlerin bulunması.

 • Küresel tedarik zinciri ve pazarın büyümesi ile Pazar daha karmaşıklaşmış, piyasa gözetimi zorlaşmış.
  – Ülkemizdeki piyasa gözetimi çalışmalarının durumu nedir?
  – Kim yapmaktadır?
  – Nasıl yapmaktadır?
  – Ne kadar etkilidir?
  – İşlevsel mi?
  – Şeffaf mı?
 • Dünyadaki durum
  % 41 oranında piyasa gözetimi için zayıf denmiş

3.Güvensiz olarak tanımlanan ürünlere ne yapılıyor.

 • Güvensiz ya da potansiyel olarak güvensiz/tehlikeli bulunan ürünlere ilişkin bilgiler tüketiciler ve iş dünyası ile zamanında paylaşılmalıdır.
  – Bu durumda potansiyel zararlar minimize edilmiş olur.
  – Bununla ilgili kesin bir metot kullanılmalıdır.
 • Dünya ülkelerinde acil alarm sistemi % 50 oranında var.
 • Tehlikeli ürünlerle ilgili acil alarm sistemi var mı?
 • Tüketiciler uyuşmazlık konusunda şikâyet edecekleri bir mercii kolay bulabiliyorlar mı?
 • Yasal mevzuat ne kadar uygulanabiliyor?

ÖNERİLER

 • Tüketici korunmasında ürün güvenliği temel öncelik olmalıdır
 • Ürün güvenliği ihlali yapan yakalanacağını bilmeli, yakalanmalıdır.
 • Sistem buna dönük olmalıdır.
 • Kamu kurumları-sivil toplum, uluslararası kurumlar birlikte çalışmalıdır
 • Ürünler piyasaya sürülmeden önce Pazarda ve Güvensizliği ortaya çıkınca etkin önlemler
  alınmalı hızlı bir şekilde gereken yapılmalı

Yasal mevzuat sürekli geliştirilmeli

 • Kuralları, sorumlulukları ve yükümlülükleri net olmalı
 • Tedarikçilere güvenli ürünlerle ilgili sorumlulukları açık bir rehberle bildirilmeli (ISO standartları, ulusal standartlar rehber olabilir)
 • Mevzuat daha çok ev araçları ve oyuncaklar gibi tükeBci için potansiyel risk taşıyan standartları desteklemek için kullanılmalı

Uygulamalar iyileştirilmeli

 • Var olan kuralları güçlü bir şekilde uygulama
 • Ürün güvenliği ihlallerine ilişkin cezaları güçlü bir şekilde uygulama
 • Hatalı veya güvensiz ürünler konusunda hassas davranılmalı

Tüketicileri Güçlendirmek

 • Tüketiciler satın almayı planladıkları ürünler hakkında açık bir bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar.
  – Ürün etiketleri, uyarılar ve talimatlar doğal olarak satın almada etki eden faktörler.
 • Tüketicilerin şikâyet ve uyuşmazlık çözüm sistemleri içinde yer almalarının kolaylaşması.
 • Tüketici dernekleri etkin olmalı sistemde yer almalı,
  – Bunun için de bu derneklere uygun hükümet/devlet desteği verilmesi gerekmektedir.
 • Çeşitli ülkelerde, yapılan araş-rmalarda tüketici derneklerinin güçsüz olması, ekonomik olarak yetersiz olması, tüketiciyi korumanın bir tarafının eksik kaldığını göstermektedir.

İş birliği ve organizasyonun iyileştirilmesi

 • Uluslararası iş birliği bilgi paylaşımı ve iyi uygulamalar
  – Daha fazla tutarlılık, uluslararası rehber ve standartları referans alma ile başarılabilir.
 • Hükümetler arası geliştirilmiş iletişim ve iş birliği

21.YY ürün güvenliği fırsatlarını Uyumlaştırmak

 • Ürün güvenliği sistemi 21. YY hedeflerine uygun olmalı ve,
  – Dijital teknoloji ve e-ticaret ile ilgili gizlilik ve güvenlik gibi temel tüketici konularına yönelik olmalıdır
  – Gerçek tüketici pazarının işleyişine yönelik olarak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Bu noktada özellikle yasal mevzuatta yer almayan ya da göz önünde bulundurulmayan ithal ürünler, ikinci el ürünler ve informal Pazar göz önüne alınmalıdır.