image
derneğimiz hakkında

Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği

Derneğimiz 1995 yılında kurulduğundan beri, ülkemizde tüketici haklarının yerleşmesi, tüketicinin korunması, bilgilendirilmesi ve eğitimi konusunda alanına rakipsiz çalışmalara imza atmış, Edirne’den Kars’a bütün ülke tüketicileri ile temas kurmuş, paneller, seminerler, konferanslar düzenlemiş, tüketici ile direk temasa geçmiş, yüz yüze görüşmelerin yanında çok sayıda basın bülteni, basın bildirisi hazırlamış, bunda da her zaman, barışçıl, hoşgörülü, bağımsız – siyasi ve ticari – özellikle paydaşları ile uyumlu bir şekilde çalışmış, akademik bir üslupla problemleri çözme yoluna gitmiş, tüketicinin korunması konusunda etkin lobicilik yapmış, ilk tüketici yasasının çıktığı 1995 yılından beri,  tüketici korunmasında lider bir dernek olarak bir misyon üstlenmiş, her zaman ölçülü ve düzeyli olmuştur.

M. Hamil Nazik

Genel Başkan

Tanımlanan
İçerik
Tamamlanan
Projeler
Yıllık
Deneyim
Gerçekleştirilen
Konferans
çalışmalarımız

Tüko-Bir neler yapıyor

FAALİYETLER

 • Ülkemizde ve dünyada tüketicinin korunmasına ilişkin düzenlemeleri incelemek, bu konuda çalışma komiteleri oluşturarak bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, standardizasyon ve mevzuat faaliyetlerine katkıda bulunmak,   
 • Yapılan çalışmalarla ilgili olarak, tüketicilerin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi,
 • Konferanslar, paneller, toplantılar düzenlemek,
 • Kamuoyunu çalışmalarımızdan haberdar etmek için basın toplantıları ve açıklamaları yapmak,
 • Tüketicileri ilgilendiren çeşitli konularda yapılacak ya da yapılması düşünülen hukuksal mevzuata ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak, hazırlanan taslakları ilgili kurumlara vermek,
 • Tüketicilerin, satın aldığı mal ve hizmetin fiyat, kalite, sağlık, güvenlik ve standardı yönünden korunması ve bilgilendirilmesi için girişimlerde bulunmak,
 • Tüketici şikayetlerini incelemek, değerlendirmek ve takip etmek,
 • Gerektiğinde tüketici şikayeti doğrultusunda kamu ve özel test laboratuvarlarını kullanarak test yaptırıp sonuca göre takip edip ve kamuoyuna açıklamak,
 • Dünyada geçerli olan Tüketici Hakları konusunda tüketicinin bilinçlendirilmesi ve bu hakların uygulanması için gerekli önlemlerin alınması konusunda girişimlerde bulunmak,
 • Ulusal ve uluslararası tüketici örgütleri ile iletişim ve işbirliği sağlamak
 • Türkiye genelinde örgütlenmeyi sağlayıp kitle iletişim araçlarını da kullanarak tüketicinin sesini duyurmak,
 • Tüketicilerimizi vurdumduymazlıktan vazgeçirerek, hakkını arayan bilinçli ve kendine güvenen bir toplum oluşturmak,
 • Enflasyon karşısında tüketicilerin ezilmemesi için girişimde bulunmak,
 • Tüketicilerin yaşam düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomik çıkarlarının korunması ve adil gelir dağılımının sağlanması için kamuoyu oluşturmak, tüketicileri aydınlatmak ve bu amaçla ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak,
 • Tüketim maddelerinin tetkik edilerek, mekanik ve diğer özellikleri, yönleri hakkında tüketiciyi bilgilendirmek,
 • Bilinçli bir alışveriş için gereken bilgilendirmeleri yapmak, bu konuda broşür, bülten yayınlamak.
 • Tüketici meselelerinin duyurulması ve çözümünde beraberliği sağlayarak, üretici ve tüketici yönünden duyarlı bir ortam yaratılmasını sağlamak,
 • Tüketicilikle ilgili bülten, gazete, dergi çıkarmak, sosyal medya kampanyaları düzenlemek
ekibimiz

Yönetim Kurulumuz

Tüko-Bir Derneği Yönetim Kurulumuz

Mehmet Altıparmak
YÖN. KUR. ÜYESİ
M. Hamil Nazik
GENEL BAŞKAN
Mustafa Aydın
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
Mukaddem Kılıç
YÖN. KUR. ÜYESİ

Tüketiciyi koruma ve Dayanışma Birliği Derneği – TUKO-BİR olarak 

 

Görevimiz (Mission)

Tüketicileri; bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim yoluyla güçlendirmek;

Tüketici sorunlarına yönelik olarak çağdaş, güncel mevzuatlar ortaya konmasında, haksız ticaret uygulamalarının önlenmesi yoluyla tüketicinin korunmasını ve güvenliğinin artırılmasında; standartlar ve uygunlukları aracılığıyla kalite ve miktar güvencesini sağlanmasında ve uygun maliyetli ve etkili şikâyet giderme mekanizmalarına erişimin sağlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak gerekli önlemlerin tüketici tarafı lehine oluşmasını sağlamak, bu konularda tüketicileri aydınlatmak.

Vizyonumuz

“Tüketicilerin bilinçli seçimler yapmasında; tüketiciler için adil, hakkaniyetli ve tutarlı sonuçlar sağlamak; zamanında ve etkili bir şekilde tüketici mağduriyetinin giderilmesini kolaylaştıracak sistemler üzerinde çalışmak, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar üzerinde aktif lobicilik ve savunuculuk faaliyetleri yürütmek”