Tüketiciyi Koruma ve Danyanışma Birliği Derneği

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ÜYE AYDINLATMA METNİ

Biz Tüketiciyi Koruma ve Danyanışma Birliği Derneği hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Veri sorumlusu sıfatıyla;

• duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,

• işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülüşekilde,

• tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

• kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılacağını ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işleneceğini bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bu aydınlatma metninde belirtildiği şekillerde işlenecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: Kimlik Verisi Adı, soyadı, nüfus cüzdan fotokopisi (adı, soyadı, T.C. kimlik no, cüzdan seri no, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle-köy, cilt no- aile sıra no- sıra no verildiği yer, veriliş sebebi, kayıt no, veriliş tarihi, kızlık soyadı), cinsiyet, imza beyannamesi

İletişim Verisi e-posta, cep telefonu, iş telefonu, işyeri adresi, posta adresi, posta kodu, facebook adresi, linkedin adresi, twitter adresi

Çalışma/Eğitim Verisi Çalıştığı şirket, pozisyon, okul, bölüm bilgisi, unvanı Diğer Onaylı damga vergisi beyannamesi, imza sirküleri, CRM üzerindeki tüm veriler, Manage üzerindeki Tüm Müşteri Verisi (anne evlenmeden önceki soyadı (güvenlik sorusu olarak), SMS login doğrulama (OTP), kayıtlı referanslar, baba adı, üye tip, indirim, e-bülten, IP White list, alınan hizmet, ödeme tipi, ödeme tarihi, paket, tutar), id.radore.com üzerinde destek talebi içerisinde (ticket); hesap tipi, hesap, konu, mesaj yazınız bölümü, dosya ekleme seçeneği, Yönetilen Hizmet Talep Formu üzerinde; OS (işletim sistemi), IP Adresi, bağlantı portu, kullanıcı adı, şifre, kullanılan paneller/veri tabanlarının erişim bilgileri, karşılaşılan sorun, hangi adımlar izlendiğinde sorunla karşılaşıldığı, eklemek istedikleriniz bölümü

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Dernek olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz ve bizimle paylaşabileceğiniz diğer kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

• Tüketiciye destek verilmesi

• Tüketici taleplerine cevap vermek amacıyla e-posta gönderiminin sağlanması

• Dernek merkezinde gerçekleşebilecek doğal afetlerde altyapının başka bir konumda faaliyete geçirilebilmesi

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

• Derneğin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

• Kişisel verilerin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Dernekten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Derneğimize teslim etmeniz gerekmektedir. Derneğimiz tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Dernek tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tüketiciyi Koruma ve Danyanışma Birliği Derneği

İletişim Linki: https://tuko-bir.org.tr

Adres: Necatibey Caddesi No: 112 P.K. 06100 Çankaya - ANKARA