Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği Hakkında

YÖNETİM KURULUMUZ

GENEL BAŞKAN:            Prof. Dr. M.Hamil NAZİK

GENEL BAŞKAN YRD.:   Mustafa AYDIN

YÖN. KUR. ÜYESİ:          Mehmet ALTIPARMAK

YÖN. KUR. ÜYESİ:          Mukaddem KILIÇ

YÖN. KUR. ÜYESİ:          Mesut KARAAĞAÇ

 

 

 

(TÜKO-BİR)

DÜNYADA TÜKETİCİ MÜCADELESİ

Tarihin ilk çağlarında insanlar ihtiyaçlarını kendi ürettikleri malları trampa ederek karşılamışlardır. Daha sonra paranın yaygınlaştırılması, üretilen malların çeşitlenmesi sonucu kamu düzeni ve halk sağlığının korunması için üretici kuruluşlar karşında ticaretin ve tüketicilerin himayesi zorunlu hale gelmiştir.
İşte tüketici hakları bu felsefenin ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
Ülkemizde de Osmanlı imparatorluğu döneminde, Ahi teşkilatı ve aynı zamanda ilk standardımız olan kanunnamelerle tüketiciler korunmaya çalışılmış, elde edilen başarı ölçüsünde sınırlarımız ticaret için güvenli bir liman vasfını kazanmıştır.
Tüketici haklarının dünyada kabul görmesi; tüketici koruma faaliyetlerinin kökeni Milattan Önceye kadar uzanmaktadır. İlk örgütlü hareket ise 1928 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde oluşmuştur.
Amerikan standartlar barosunda mamuller teste tabi tutulmuş, raporlar “Tüketici Raporu” adıyla yayınlanmaya başlamıştır. Tüketici koruma çalışmaları bu olaydan sonra büyüyerek devam etmiştir. 15 Mart 1968 yılında başkan Kennedy temsilciler meclisinde bu konuda önemli bir konuşma yapmış ve 15 MART “DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ” olarak kutlanmaya başlamıştır.
Bu gelişmelerin sonucunda satıcı ve üreticiler bir maldan sağlanan faydayı, kaliteyi, ekonomik değeri sorgulayan talepleri dikkate almaya başlamışlardır.
1935 yılında ABD’de Detroit ve çevre illerde üretilen-satılan pahalı ve sağlıksız et ve diğer gıda maddelerinin tüketilmemesi doğrultusunda özellikle kadınların öncülüğünde büyük çapta etkili boykotlar yapılmıştır. ABD’deki tüm tüketici gruplarının birleşmesiyle de 1936 yılında “Tüketiciler Birliği “ oluşturulmuştur.
Avrupa’da ise 1950‘li yıllarda tüketici hakları ve tüketicinin örgütlenme girişimleri yoğunlaşmaya başlamıştır. Tüketicilerin örgütlenme mücadeleleri özellikle 1960’lı yıllarda tüm Dünya’da yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu tarihlerde özellikle ABD, Japonya ve Avrupa ülkelerinde tüketici örgütlenmeleri yaygınlaşmıştır.
15 Mart 1962 tarihinde ABD Başkanı John F. Kennedy, Amerikan Kongresi’nde yaptığı bir konuşmada tüketici haklarının yasal güvencelerle korunmasını
istemiş ve 4 maddeden oluşan tüketici haklarını açıklamıştır.

Bu haklar:

1. Güvenlik hakkı.
2. Bilgi edinme hakkı.
3. Seçme hakkı.
4. Temsil edilmedir.
Bu tarih daha sonra “15 Mart Dünya Tüketici Hakları günü olarak kabul görmüş ve tüm Dünya da 15 Mart “Dünya Tüketici Hakları Günü” olarak
kutlanmaktadır.

Diğer taraftan 1986 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda o zamanki adıyla “Uluslararası Tüketici Birlikleri örgütü” nün (Şimdiki adı, Uluslararası
Tüketiciler örgütü) önerisiyle katılanların oy birliği ile 8 maddeden oluşan “EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI” kabul edilmiştir.
Ülkemizde de ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin ekonomik çıkarlarını, sağlığını ve güvenliği korumak, zararlarını tazmin etmek, aydınlatmak ve eğitmek, çevresel tehlikelerden korumaya yönelik girişimleri düzenlemek, bu konudaki politikaların oluşturulmasında yarar sağlayacak gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye amacı ile 23 Şubat 1995 tarihinde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında ilk kanun çıkmıştır.

TÜKO-BİR’İN KURULUŞU

4077 sayılı kanunun yasalaşmasını takiben ülkemizde yeni dernekler kurulmaya başlamış bu alanda faaliyet gösteren kurumumuz önderliğinde, Türk
Standardları Enstitüsü (TSE) yöneticileri ve personelinin katımıyla 1995 yılında AN-DER (Ankara Tüketici Koruma Derneği), 18 Mayıs 1995 tarihinde Valilik makamının 06-48-166 kod numarasıyla kurulmuştur. Daha sonra faaliyetlerimizin ülke sathına yaygınlaştırılması amacıyla derneğin adı, Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği (TÜKO-BİR) olarak değiştirilmiştir.
Derneğin Genel Merkezi Ankara’da olup, 2002 yılında, 34 şube ve 14 bin dolayında üye sayısına ulaşmıştır.
Derneğimizin ilk başkanı Sn. Yılmaz Arıyörük olup daha sonra Sn Osman Katipoğlu bu görevi üstlenmiş akabinde Enstitü dışına açılmak amacıyla ve Sn. Prof. Dr. Hamil Nazik yönetim kuruluna davet edilmiş olup, halen başkanlık görevini sürdürmektedir.
Derneğimizin de kurucuları arasında olduğu TÖF (Tüketici Örgütleri Federasyonu) kurularak dönüşümlü olarak yöneticiliğini yürütmektedir.
Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunda tüketici haklarına ilişkin getirilen düzenlemelere uyum sağlanması, diğer taraftan süreç içerisinde yeni AB
direktiflerin düzenlenmesi ve mevcut direktiflerde yapılan değişiklikler ile uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun her maddesinde değişiklik yapılması yerine yeni bir Tüketici Korunması Hakkında Kanun çıkarılmasının uygun olacağı düşünülerek 28 Kasım 2013 tarihinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hazırlanarak yürürlüğe girmiştir.

TÜKO-BİR’İN AMAÇ VE FAALİYETLERİ:
Derneğin amacı ülkemizde tüketici haklarının yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bilinçli bir toplum oluşturulması ile tüketicilerin korunması amaçlı yapıcı  çalışmalar yapmaktır.
Derneğimiz bu amaca yönelik olarak aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmektedir;
1. Ülkemizde ve dünyada tüketicinin korunmasına ilişkin düzenlemeleri incelemek, bu konuda çalışma komiteleri oluşturarak bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, standardizasyon ve mevzuat faaliyetlerine katkıda bulunmak,

2. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak, tüketicilerin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi,
3. Konferanslar, paneller, toplantılar düzenlemek,
4. Kamuoyunu çalışmalarımızdan haberdar etmek için basın toplantıları ve açıklamaları yapmak,
5. Tüketicileri ilgilendiren çeşitli konularda yapılacak ya da yapılması düşünülen hukuksal mevzuata ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak, hazırlanan taslakları ilgili kurumlara vermek,
6. Tüketicilerin, satın aldığı mal ve hizmetin fiyat, kalite, sağlık, güvenlik ve standardı yönünden korunması ve bilgilendirilmesi için girişimlerde bulunmak,
7. Tüketici şikayetlerini incelemek, değerlendirmek ve takip etmek,
8. Gerektiğinde tüketici şikayeti doğrultusunda kamu ve özel test laboratuvarlarını kullanarak test yaptırıp sonuca göre takip edip ve kamuoyuna açıklamak,
9. Dünyada geçerli olan Tüketici Hakları konusunda tüketicinin bilinçlendirilmesi ve bu hakların uygulanması için gerekli önlemlerin alınması konusunda
girişimlerde bulunmak,
10. Ulusal ve uluslararası tüketici örgütleri ile iletişim ve işbirliği sağlamak,
11. Türkiye genelinde örgütlenmeyi sağlayıp kitle iletişim araçlarını da kullanarak tüketicinin sesini duyurmak,
12. Tüketicilerimizi vurdumduymazlıktan vazgeçirerek, hakkını arayan bilinçli ve kendine güvenen bir toplum oluşturmak,
13. Enflasyon karşısında tüketicilerin ezilmemesi için girişimde bulunmak,
14. Tüketicilerin yaşam düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomik çıkarlarının korunması ve adil gelir dağılımının sağlanması için kamuoyu oluşturmak, tüketicileri aydınlatmak ve bu amaçla ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak,
15. Tüketim maddelerinin tetkik edilerek, mekanik ve diğer özellikleri, yönleri hakkında tüketiciyi bilgilendirmek,
16. Bilinçli bir alışveriş için gereken bilgilendirmeleri yapmak,
17. Tüketici meselelerinin duyurulması ve çözümünde beraberliği sağlayarak, üretici ve tüketici yönünden duyarlı bir ortam yaratılmasını sağlamak,
18. Tüketicilikle ilgili bülten, gazete, dergi neşretmek.

 ÇALIŞMALARIMIZ 
1. Hedeflerimiz doğrultusunda özellikle tüketicinin bilinçlendirilmesi ve tüketici haklarının yerleştirilmesi amacı ile 2000 yılında çeşitli illerde 6 panel,
20'dan fazla televizyon, radyo konuşması ile 102’dan fazla basın toplantısı ve açıklaması yapılmıştır.
2. Çeşitli konularda bugüne kadar 5000'in üzerinde yazılı şikâyet, bir o kadarda telefonla gelen şikayetler değerlendirilerek tüketicilerin mağduriyetleri
giderilmeye çalışılmış ve yol gösterilmiştir.
3. Öte yandan, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kanun çerçevesinde bugüne kadar yayınlanan Yönetmelik ve Tebliğlerin
hazırlanmasında katkıda bulunulmuş ve derneğin görüşleri belirtilmiştir.
4. 4077 sayılı Kanun çerçevesinde il ve ilçelerde kurulan Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinde derneğimizin şubelerinin bulundukları yerlerde derneğimiz temsil edilmektedir.
5. Derneğimizin genel merkezinin bulunduğu Ankara ilinde 1000 dolayında üyesi olup, Türkiye’nin diğer illerinde açacağımız şubelerden sonra toplam üye sayısının 1 milyon olmasını hedefliyoruz.
6. Derneğimiz şu an 34 ilde şube açmış ve açmaya da devam etmektedir.
7. Derneğimizin faaliyetleri sonucu toplumumuzda tüketici hakları kavramı ve tüketici bilinci yerleşerek yaygınlaşmaktadır. Oluşturulan kamuoyu ile
hakkını arayan, haklarına sahip çıkan sorumluluk sahibi tüketici sayısı giderek artmaktadır.
8. Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili diğer kamu kuruluşları, Üniversiteler, Diyanet İşleri Başkanlığı ve çeşitli meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile
işbirliği yaparak yaygın eğitim çerçevesinde öğretmen, öğrenci zabıta memurları ve vatandaşlar tüketim ve tüketicilikle ilgili çeşitli konularda
bilgilendirip eğitilmektedir.
9. Tüketicilerin olduğu kadar esnaf ve sanatkarların da eğitimine önem veren dernek sorumluluklarını öğrenebilmesi açısından ilgili meslek kuruluşları ile iş birliği yaparak esnaf ve sanatkarı da bilgilendirmeye ve eğitmeye çalışmaktadır.
10. Derneğimiz ülkemizde hemen her konuda ve her kesimde kalite bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesine çalışmaktadır.
11. Tüketicilerin ve tüm canlıların evrensel haklarından olan sağlıklı bir çevrede yaşama hakkından hareketle çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye karşı duyarlı olunması ve sorumluluk bilinciyle davranılması için çalışmalar yapmaktayız.

TİYATRO
Derneğimiz tüketici bilinçlendirme faaliyetlerinin çocuk yaşta başlayacağı düşüncesi ile Enstitümüz ile birlikte,
 Otel Şano
 Damdaki Pabuç
 Önce Kalite
adlı TSE personelinden oluşan oyuncu kadrosu ile ücretsiz tiyatro oyunları ile eş zamanlı paneller düzenleyerek tüm tüketicilere ulaşmayı hedeflemiş ve
Türkiye genelinde yaklaşık 40 ilde ve 100’üzerinde oyun ve paneller düzenlenmiş ve kamuoyunda büyük ses getirmiştir. Özellikle yerel televizyonlarda yer almıştır.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ

TSE-Diyanet İşleri Başkanlığı ve Tüko-Bir iş birliği ile Türkiye genelinde 68 ilimize ulaşan eğitim programı gerçekleştirilerek din görevlilerimiz TSE
Markamız, Helal Gıda, Tüketici Hakları konusunda bilinçlendirilerek, bu bilgilerin cami cemaatine yansıtılması amaçlanmaktadır.

PANELLERİMİZ
 TSE, TÜKO-BİR ve GAZİ ÜNİVERSİTESİ İş birliği ile
“21. Yüzyıla Girerken Tüketici Olarak Haklarımızı Biliyor muyuz?” (14.3.2000)

 TSE, TÜKO-BİR KIRŞEHİR GAZİ ÜNİVERSİTESİ İş birliği ile
“Ahi Teşkilatında Tüketici Hakları” (15.04.2000)

 TSE, TÜKO-BİR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İş birliği ile
"Gıda Üretimi ve Tüketici Tercihleri” (22.05.2000)

 TSE-TÜKO-BİR ve GAZİ ÜNİVERSİTESİ iş birliği ile
"Tüketici olan Çocuklara, Gençlere, Anne-babalara" (13.06.2000)

 TSE, TÜKO-BİR, İZMİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ve 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ iş birliği ile
"Uyuşturucu ile Mücadele" (18.10.2000)

 TSE, TÜKO-BİR ve ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İş birliği ile
"Anadolu'da Tüketici Eğitimi ve Bilinçlendirilmesi" (8.11.2000)

 TSE, TÜKO-BİR Ankara’da Çalışanlar Vakfı iş birliği ile
"2000'li Yıllarda Türkiye'nin Enerji Problemi ve Çözüm Önerileri “(25.11.2000)

 TSE, TÜKO-BİR, ATO VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iş birliği ile
"Trafik Kazalarının Sebepleri ve Çözüm Önerileri” (21.02.2001)

 TSE, TÜKO-BİR ve GAZİ ÜNİVERSİTESİ iş birliği ile
"Küreselleşmede Tüketici Yönüyle İşletmelerin Sorumluluğu” (25.04.2001)

 TSE, TÜKO-BİR ve KAYSERİ TİCARET ODASI Kayseri Şubesi İş birliği ile
“Yerli Malı, Kalite ve Tüketici Bilinci” (28.01.2003)

 TSE, TÜKO-BİR ve ERZURUM TİCARET ODASI İş birliği ile
“Tüketicinin Korunması ve Eğitiminde Yeni Eğilimler” (2004)

 TSE, TÜKO-BİR ve TOKAT TİCARET ODASI İş birliği ile
“Tüketicinin Korunması ve Eğitiminde Yeni Eğilimler” (2004)

 TSE, TÜKO-BİR İş birliği ile
“Tüketicinin Korunması ve Banka ve Kredi Kartları” (2006)

 TSE, TÜKO-BİR ve TRABZON TÜKETİCİLERİ KORUMA VE DAYANIŞMA BİRLİĞİ DERNEĞİ İş birliği ile
“Tüketicinin Korunması ve Yasal Mevzuat” (2007)

 TSE, TÜKO-BİR İş birliği ile
“Tüketicinin Korunması ve Yasal Mevzuat” (2007-Denizli)

Not: 10 Panelimiz kitap haline getirilerek dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

 EĞİTİM VE PROJELERİMİZ
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir
Derneğimiz sadece ülkemizde değil aynı zamanda AB ülkeleri ile de çok sayıda faaliyet ve toplantı geliştirmiş ve çeşitli toplantılar düzenlemiş, davet edilmiş ve
edilmektedir. Bu bağlamda;
1. Consumer Bridge (Tüketici Köprüleri) AB Bilgi Köprüleri Programı kapsamında; Ankara, Kayseri, Trabzon ve Plovdiv - Bulgaristan’da yürütülmüş bir
projedir. 2008
2. Consumer Rights and Responsibilities: Education for Sustainable Consumption-Tüketici hak ve sorumlulukları: Strengthening Civil Society in Pre-
Accession- Sivil toplumun güçlendirilmesi
Sürdürülebilir tüketimi için Eğitim. Ankara, Kayseri ve Trabzon’da yürütülmüş bir projedir 2008
3. Youth Dialogue on Consumption, Lifestyles and Sustainability. Promotion of the Civil Society Dialogue Between EU and Turkey. 2008
4. Management and Strategy for successful consumer organizations. Organization in co-operating with the general directorate-General for Health and
Consumers, European Commission. 21-22 June 2010, 5-6 October Ankara -2010, 25-28 October, 2010 Brussel -Belgium. TAIEX projects.
5. Strengthen of consumer union. AB, BEUC, TRACE education. 2006-2011
6. The European Consumer Voice in Standardization-Union of Europe- ANEC General Assembly - Turkish represent. 2011 –2015
7. ISO Copolco- bülten üyeliği ve gerektiğinde genel tüketici ve Türkiye için görüş belirtme
8. Training of Consumer Empowerment – Tüketici Hakları Güçleniyor Projesi 2016-2017

TRACORE PROJE TANITIM PROGRAMI
Bu proje, Sivil toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde yürütülmekte olup, proje tanıtımı Ankara’da gerçekleşmiştir.
Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye’ye Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirilmiş olup, Tüketicinin korunmasının sağlanması için etkili yöntemlerin uygulanması için Türkiye’de sivil toplumun güçlendirilmesi ve Türkiye’de AB uyum sürecinde Avrupa tüketici politikalarının uygulanmasının geliştirilmesi hedeflenmiş ve  12-14 Ocak 2017 tarihinde Ankara Midas Otel’de, Tüketici derneği çalışan ve gönüllüleri, tüketici aktivistleri (Blog yazan özellikle şirket CEO’larına e-posta göndererek görüşlerini bildirenler) ve diğer sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 20 kişilik 2 grup halinde toplam 40 kişiye verilmiştir.

TRACORE projesinin yaygınlaştırılması kapsamında; www.tüketici.eu web sitesinin buna ilişkin organizasyonu kapsamında bir forum köşesi oluşturulmuş ve online tüketici başvuruları alınarak cevaplanmaya başlanmıştır.
Böylece yıllardır sürüncemede kalan piyasa gözetimi ve denetimi ile AB’nin çok önemsediği, tüketici korunmasında anlaşmazlıkların çözümü yolunda birçok kamu kurumundan bile daha aktif görev yapacağız. Yine aynı şekilde web sitemizin alt yapısının uygun olması nedeniyle bağımsız, tüketici eğitimi ve bilinçlendirilmesi de yapılabilecektir

 TÜKO-BİR tarafından 3-4 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen konferansda, T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tuketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Muduru Ramazan Ersoy, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Gen. Mud. Daire Başkanı Yakup Guzel, TÜKO-BİR Başkanı Prof. Dr. Hamil Nazik, Barrister, Senior Law Lecturer and Mediator (London, United Kingdom) Amel Ketani, Consumer Protection Activities in EU-Greece saple Chrysanthi Boufidou, konuşmacı olarak yer aldı. TÜKO-BİR ve Romanya Tüketici Derneği işbirliği ile Tüketici Haklarının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, a) Romanya Tüketici Derneği ev sahipliğinde Romanya’da “Eğitimcilerin Eğitimi” b) Kavala Tüketici Derneği ev sahipliğinde Yunanistan Kavala şehrinde “Eğitimcilerin Eğitimi” gerçekleştirildi. 

YAYINLARIMIZ- KİTAPLARIMIZ
TÜKO-BİR gerek TSE’nin tüketici faaliyetleri gerekse tüketicinin kanun kapsamındaki haklarını öğrenmeleri açısından, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, belediyeler vb. kuruluşlarla ortaklaşa konferanslar, paneller düzenlemiş olup, düzenlenen konferans, panel vb. etkinlikleri, etkinlik sonu kitapçık haline getirerek ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştirmiştir. Ayrıca birçok ilde şubeler oluşturarak tüketicilere yardımcı olmaya çalışmış ve çalışmaktadır. TÜKO-BİR, ulusal platformdaki etkinliğini uluslararası platforma da taşımak amacı ile AB Projeleri oluşturmaya başlamıştır.

Bu kapsamda,

TSE, TÜKO-BİR, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, Üniversiteler ile ortaklaşa paneller düzenlemiştir.
AB mevzuatı ile uyumlaştırma ve uygulama konularında teknik sağlayan Teknik Destek ve Bilgi Değişimi (TAIEX), AB tüketici hukuku uzmanları, ilgili
bakanlık uzmanları, STK temsilcileri, Tüketici Hal Hakem Heyeti üyeleri ile İstanbul’da “AB ve Türkiye’de Tüketici Hukuku Kapsamında Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün İşlev ve Geleceği” çalıştayı düzenlenmiştir.

TÜKO-BİR, Romanya Tüketici Derneği ve Kavala Tüketici Derneği ile ortaklaşa “Eğitimcilerin Eğitim” başlığında panel ve eğitimler düzenlemiştir.
Son olarak derneğimiz, tüketicilerimize yönelik Gümrük Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürü, Daire Başkanı, Yunanistan Tüketici Derneği Başkanı ve Londra Tüketici Derneği Başkanının konuşmacı olarak yer aldığı “Tüketici Hakları Güçleniyor Projesi” TRACORE eğitimi düzenlemiştir. 

Sonuçta;

Derneğimiz 1995 yılında kurulduğundan beri, ülkemizde tüketici haklarının yerleşmesi, tüketicinin korunması, bilgilendirilmesi ve eğitimi konusunda alanına rakipsiz çalışmalara imza atmış, Edirne’den Karsa bütün ülke tüketicileri ile temas kurmuş, paneller, seminerler, konferanslar düzenlemiş, tüketici ile direk temasa geçmiş, yüz yüze görüşmelerin yanında çok sayıda basın bülteni, basın bildirisi hazırlamış, bunda da her zaman, barışçıl, hoşgörülü, bağımsız – siyasi ve ticari – özellikle paydaşları ile uyumlu bir şekilde çalışmış, akademik bir üslupla problemleri çözme yoluna gitmiş, tüketicinin korunması konusunda etkin lobicilik yapmış, ilk tüketici yasasının çıktığı 1995 yılından beri, tüketici korunmasında lider bir dernek olarak bir misyon üstlenmiş, her zaman ölçülü ve düzeyli olmuştur.

Bu dönemde;
 Çok sayıda panel, konferans, seminer vermiş,
 Çok sayıda, Basın bildirileri, basın bültenleri yayınlamış, TV ve Radyo programları yapmış
 Her yıl düzenlenen tüketici konseyinde tüketicileri temsil etmiş, büyük çoğunluğunda Divanda yer almış
 AB ve ilgili tüketici dernekleri ile yakın ilişkiler kurmuş, sürekli temas halinde olmuş, BEUC’la( The European Consumer Organisation) iletişimi hiç
kesmemiş
 ANEC üyeliği yapmış, ISO Copolco’ya, TSE ye yayınlanacak standardlar hakkında görüş bildirmiş,
 Çok sayıda AB projesi yapmış, bu yolla tüketicinin korunmasında daha etkin rol almış
 Reklam kurulu, TSE teknik kurul üyeliği ve Meslek Standartları üyeliğinde bulunmuş, halen Reklam Kurulu Tüketici temsilcisi görevi derneğimizdedir.
 Tüketicinin korunması ile ilgili doğrudan ya da dolaylı ilgili bulunan kamu kurum ve özel sektör üst kurulları ile yakın temaslarda bulunmuş ve devam
etmektedir.